• Mahaprutaram Girls' School Alumni Association.
เพลงมาร์ช ม.พ.

ประกาศ จาก สมาคมสตรีมหาพฤฒารามฯ

ประกาศ จาก สมาคมสตรีมหาพฤฒารามฯ
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา

เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของน้อง ๆ
ให้สอดคล้องกับโลกอนาคต ทางสมพ.ต้องการเน้นส่งเสริมทักษะให้กับเด็ก 4 ด้าน

อ่านต่อ

 

กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โรงเรียนของเราตั้งอยู่ติดกับวัดมหาพฤฒาราม
ซึ่งวัดนี้สร้างมาตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
ตอนพวกเราเข้าเรียนในโรงเรียนก็มีกิจกรรมที่แนบแน่นไปกับพระพุทธศาสนา  ไม่ว่าจะเป็น
ประเพณีสำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นรากเหง้าของเด็ก มพ.

อ่านต่อ
กิจกรรมส่งเสริมการกีฬา
สมาคมสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีการส่งเสริมทางด้านกีฬา เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการเล่นกีฬา การเป็นนักกีฬาโรงเรียน และนักกีฬามืออาชีพ โดยให้การสนับสนุน คือ

อ่านต่อ

วัตถุประสงค์สมาคม

1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความรัก ความสามัคคี
    และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศิษย์เก่า ครู
    และนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียน
    สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา
    ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
    ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
    ศิษย์เก่า ครู และนักเรียน
4. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนตาม
    ความเหมาะสม
5. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่เกียรติคุณ และความเจริญ
    ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
6. เพื่อร่วมประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล และเป็นประโยชน์แก่สังคม
7. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

0
จำนวนสมาชิก
0
คณะกรรมการ
0
จำนวนกิจกรรม
0
ศิษย์ปัจจุบัน
This image for Image Layouts addon
บทความสาระน่ารู้ จากพี่สู่น้อง

ปฏิทินกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
สมาคมสตรีมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คลิปวีดีโอกิจกรรม

ชมคลิปกิจกรรมสมาคมฯ

ประวัติสมาคม

“สมาคมสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถุมภ์” เดิมใช้ชื่อ สมาคมนักเรียนเก่ามหาพฤฒาราม ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ.๒๔๙๑ โดยเป็นสมาคมนักเรียนเก่าอย่างเดียว ด้วยความคิดเห็นประโยชน์ของ นางเสนาะจิตร สุวรรณโพธิ์ศรี ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนคนที่สอง ได้เห็นถึงคุณประโยชน์ พร้อมต้องการให้ศิษย์เก่า รวมพลังพัฒนาสถานศึกษาเก่าให้มั่นคงสืบไป จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯขึ้นมา ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของศิษย์เก่าและคณะครู ทำให้สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจอันก่อประโยชน์นานาประการแก่โรงเรียน อันเป็นสถานศึกษารากฐานของตนให้เจริญสืบมา รวมถึงได้ก่อประโยชน์ให้ทั้งครูบาอาจารย์ ลูกหลานม.พ.  ทั้งเก่า และปัจจุบัน

อ่านต่อ

จากใจคณะกรรมการสมาคมฯ

ธมฺเมน กิตฺติํ ปปฺโปติ
บุคคลย่อมได้เกียรติ
เพราะประพฤติธรรม

The cart is empty

Follow Us