• Mahaprutaram Girls' School Alumni Association.


ชมรมครูเก่า โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Image

ธมฺเมน กิตฺติํ ปปฺโปติ
บุคคลย่อมได้เกียรติ
เพราะประพฤติธรรม

Follow Us