• Mahaprutaram Girls' School Alumni Association.
สาส์นจากนางสาวสุภาพร  ชมบุญ นายกสมาคมสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

           นับตั้งแต่สมาคมนักเรียนเก่ามหาพฤฒาราม ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๔๙๑ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๗๒ ปี ผ่านการบริหารงานคณะกรรมการสมาคมสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์มา ๑๐ ชุด และชุดปัจจุบัน วาระ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ดิฉันได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๑ เมื่อวันที่  ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒  เมื่อดิฉันได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานเจตนารมณ์จากผู้ก่อตั้งสมาคมฯ ให้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ เพื่อที่จะดำเนินภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อาทิ การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ครูและนักเรียน การสานสัมพันธ์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เน้นด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุก เร่งเพิ่มสมาชิกสมาคมฯ จากเดิมที่มีสมาชิกจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับความเป็นมาและชื่อเสียง  เกียรติภูมิของโรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงความดีงามให้เป็นประจักษ์มาเป็นเวลาได้ถึง ๑ ศตวรรษแล้ว และการส่งเสริมทุนการศึกษาแก่นักเรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนให้เป็นคนดีศรีสังคมและมีความศรัทธาในการทำความดี โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  มีความมุ่งมั่นและพร้อมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่จะดำเนินภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ  และจะไม่ละเลย เพิกเฉยต่อปัญหาที่มีอยู่ มีความตั้งใจทำงานที่มุ่งมั่นให้ลุล่วงไปด้วยดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ม.พ.  สมาชิกสมาคมฯ คุณครูและโรงเรียนของพวกเรา

          สมาคมฯ มีเจตนารมณ์และยึดมั่นในพันธะสัญญา ที่จะบริหารงานอย่างมีส่วนรวมกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนฯ  อย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส ทั้งสมาชิกและบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักวัตถุประสงค์ ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ที่เสมือนธรรมนูญในการทำงาน และนโยบายหลักในการดำเนินงานให้มีเกียรติศักดิ์ศรีและสง่างาม

          นับแต่นี้เป็นต้นไป  จะเป็นช่วงเวลาแห่งการบริหารของสมาคมฯ  วาระ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยพลังปัญญา จิตใจ และความสามารถที่มีของคณะกรรมการบริหารฯ มาผสมผสาน เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายที่เป็นประโยชน์ของโรงเรียนฯ นักเรียนและคุณครู มุ่งเน้นศิษย์เก่าให้รวมตัวและมีความรักความสามัคคีในทุกชั้นปี เพื่อกลับมาพัฒนาและส่งเสริมให้ไปสู่เป้าหมาย โดยร่วมแรงร่วมใจทำชื่อเสียง  เกียรติคุณให้กับโรงเรียนของเราสืบต่อไป

นางสาวสุภาพร ชมบุญ 

นายกสมาคมสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

_____________________________________________________________________วิสัยทัศน์


     การดำเนินงานของสมาคมสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับของสมาคม ซึ่งเป็นเสมือนธรรมนูญและ
ถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินงานของสมาคม มี 4 ด้านดังนี้คือ

     1. นโยบายด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ครู และนักเรียน โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

     2. นโยบายด้านการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

     3. นโยบายด้านการเผยแพร่เกียรติคุณของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

     4. นโยบายด้านสาธารณกุศล และประโยชน์แก่สังคม


_____________________________________________________________________

 


พันธกิจ

1. การสานสัมพันธ์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ โดยสมาคมจะเข้าแนะนำตัวกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    เพื่อดำเนินงานส่งเสริม
กัน ประกอบด้วย

    - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

    - สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม

    - เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม

    - ชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม

2. การหากองทุนกลาง เพื่อดำเนินงานของสมาคม

3. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

4. งานสานสัมพันธ์ ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว เช่นการจัดงานเลี้ยงรุ่น ปลายปี 2562

5. สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก

   นับตั้งแต่กรรมการชุดใหม่มีอำนาจเต็มในการบริหาร มีการจัดทำแผน กำหนดสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก โดยแบ่งเป็น

      1. สิทธิประโยชน์ต่อบุคคล เช่น ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุต่อชีวิตแก่สมาชิก เป็นต้น

      2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น สิทธิส่วนลดจากร้านค้าหรือสถานประกอบการที่สนับสนุนวัตถุประสงค์ของสมาคม เป็นต้น


ธมฺเมน กิตฺติํ ปปฺโปติ
บุคคลย่อมได้เกียรติ
เพราะประพฤติธรรม

Follow Us