• Mahaprutaram Girls' School Alumni Association.

Image

ทำเนียบนายกสมาคมสตรีมหาพฤฒาราม

 

นายกสมาคมคนที่ ๑ อาจารย์ สุภาพ ตีระนันทน์ พ.ศ.๒๔๙๑-๒๔๙๓ อาจารย์สุภาพ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของร.ร.นานถึง ๒๕ ปี เป็นอาจารย์ที่เคารพรักใคร่ของลูกศิษย์ลูกหาหลายรุ่น อาจารย์จึงเป็นประดุจแม่เหล็กใหญ่ดึงดูดศิษย์เก่าชาว ม.พ.ให้มารวมกัน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ร.ร.สืบไป

นายกสมาคมคนที่ ๒ คุณหญิง สมร อังศุสิงห์ พ.ศ.๒๔๙๔-๒๔๙๕ เป็นศิษย์เก่า ม.พ.ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๗ ในระหว่างดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ได้ร่วมมือกับโรงเรียนหารายได้ให้สมาคมด้วยการจัดละครเรื่อง บ้านทรายทอง ได้เงิน ๓๐,๗๐๗.๗๗ บาท และนำเงินมาสร้างบ้านพักภารโรงในปี พ.ศ.๒๔๙๗

นายกสมาคมคนที่ ๓ คุณหญิง สมจิตต์ กุลละวณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๖-๒๔๙๘ เป็นศิษย์เก่า พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๘๐ ในระหว่างดำรงตำแหน่งได้จัดหารายได้เพื่อจัดซื้อรถยนตร์ “โฟล์คสวาเกน” ๑ คัน เพื่อใช้ในกิจการของสมาคมและโรงเรียน ทั้งร่วมมือกับโรงเรียนปรับปรุงอาคารใหม่,จัดหาทุนสงเคราะห์นักเรียนขัดสนที่เรียนดี ครั้งที่ ๑ เป็นเงิน ๑๐๓,๗๕๙ บาท ครั้งที่ ๒ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๓ เป็นเงิน ๑๑๘,๔๓๒.๙๕ บาท

นายกสมาคมคนที่ ๔ คุณสุนิดา วัชรปาน พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๐๐ เป็นศิษย์เก่า พ.ศ.๒๔๗๓-๒๔๘๐ ในระหว่างดำรงตำแหน่งได้จัดหารายได้ด้วยการจัดฉายภาพยนตร์ ได้เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยนำเงินไปใช้ในการสร้างเสริมอาคารสีเทาทางปีกด้านตะวันตกเฉียงเหนือทั้ง ๒ ชั้น ชั้นบนใช้เป็นห้องฉายภาพยนตร์ ชั้นล่างสำหรับฝึกสอนศิลปศึกษาและศิลปปฏิบัติ

นายกสมาคมคนที่ ๕ ผศ.ดร.มัลลิกา เภาพิจิตร พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๑ เป็นศิษย์เก่า พ.ศ.๒๔๗๔-๒๔๗๙ และยังเป็นอาจารย์ของม.พ.ด้วย แต่เนื่องด้วยได้รับทุนไปศึกษาต่อปริญญาเอกต่างประเทศ ในระหว่างดำรงตำแหน่ง จึงไม่มีโอกาสได้ฝากผลงานไว้

นายกสมาคมคนที่ ๖ คุณหญิงไสว เฉลิมเตียรณ พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๒ เป็นศิษย์เก่า พ.ศ.๒๔๖๓-๒๔๗๒ ในระหว่างดำรงตำแหน่ง ได้จัดหารายได้เพื่อซื้ออุปกรณ์การศึกษาที่โรงเรียนต้องการ ได้แก่ โทรศัพท์ติดต่อภายในอาคารเรียนทุกอาคาร เครื่องประกาศเสียงแก่นักเรียนทั้งโรงเรียน จัดตั้งทุนสงเคราะห์ของสมาคมฯ เพื่อนักเรียนเรียนดีประพฤติดีแต่ยากจน รวม ๑๐ ทุน และจัดงานรื่นเริงหารายได้ให้โรงเรียน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๙๙ บาท

นายกสมาคมคนที่ ๗ คุณอุษา จารุดล พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๐๔ เป็นศิษย์เก่า พ.ศ.๒๔๗๐-๒๔๗๙ ระหว่างดำรงตำแหน่งนั้น ได้ขยายทุนสงเคราะห์นักเรียนให้เพิ่มขึ้นเป็น ๔๙ ทุน พร้อมจัดหาทุนการศึกษาพิเศษส่วนบุคคลแก่บุคคลที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๙ ทุน ,จัดหาอุปกรณ์สำหรับหอประชุมใหม่ของร.ร. เช่น ม่านเวที พัดลม เก้าอี้นวม เป็นต้น เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ,ย้ายและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้ทันสมัยด้วยเงินสมาคมฯเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท ,จัดดนตรีที่สวนลุมพินี หารายได้ให้ร.ร.และสมาคมฯเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

นายกสมาคมคนที่ ๘ คุณหญิงสมจิตต์ กุลละวณิชย์ พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๒๒ ขณะดำรงตำแหน่งได้ขยายงานของสมาคมศิษย์เก่าเดิมเป็นสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู ใช้ชื่อว่า สมาคมสตรีมหาพฤฒาราม ,ย้ายและปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ,หารายได้ชดเชยการโอนเช่าอาคารและที่ดินของสำนักงานส่วนพระมหากษัตริย์,สงเคราะห์ชาวไทยภาคใต้ที่ได้รับวาตภัยพิบัติ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท, ส่งเสื้อผ้าไปช่วยชาวประจวบคีรีขันธ์, และในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ โดยได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา และได้ทำพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ หอประชุมของโรงเรียน เพื่อเป็นมหาสิริมงคลและเกียรติประวัติสืบไป นอกจากนี้ยังจัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน ๕๑ ทุน ,หารายได้สร้างห้องพยาบาลและทำฟันพร้อมอุปกรณ์,จัดซื้ออุปกรณ์การครัวให้แก่โรงเรียนและร่วมมือในการขยายอาณาเขตโรงเรียน

นายกสมาคมคนที่ ๙ คุณหญิงสนองนาฎ จารุดิลก พ.ศ.๒๔๒๓-๒๕๒๕ เป็นศิษย์เก่า พ.ศ.๒๔๗๒-๒๔๘๒ และเมื่อปีพ.ศ.๒๔๙๙ ก็เป็นครูโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ต่อมา เป็นอาจารย์ใหญ่ พ.ศ.๒๕๑๑ และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในปีพ.ศ.๒๕๑๕ ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำครู นักเรียน เยี่ยมและมอบของขวัญให้กับทหารและตำรวจตระเวนชายแดน จัดมอบหนังสือให้แก่โรงเรยีนน้ำใสวิทยาคาร อ.อรัญประเทศ จ.ปราจีนบุรี ทำการขยายชั้นเรียนร.ร.ม.พ.ให้มากขึ้น ทั้งของบประมาณสร้างหอประชุม ตึกเรียนใหม่ คือ ตึกโสณบัณฑิต ,พิทยลาภ,ศรีพฤฒา,ตึกสมาคม(คหกรรมศิลป์) นอกจากนี้ยังนำครู นักเรียน รับ-ส่งเสด็จทุกวโรกาสที่เสด็จต่างประเทศ และแปรพระราชฐาน ร่วมถวายพระพรทุกวโรกาสที่เป็นวันสำคัญของทุกพระองค์ และร่วมงานเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์

นายกสมาคมคนที่ ๑๐ คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ พ.ศ.๒๕๒๖ - ๒๕๖๒ เป็นศิษย์เก่า พ.ศ.๒๔๘๗-๒๔๙๒ ขณะดำรงตำแหน่งจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อหารายได้เข้าสมาคมรวม ๗๙๘,๘๐๖.๒๕ บาท ,จัดสร้างสนามวอลเล่ย์บอลให้โรงเรียนมูลค่า ๒๓๐,๐๐๐ บาท , ปรับปรุงห้องเรียนต่างๆ จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนสตรีมหาพฤฒารามที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกปี ปีหนึ่งประมาณ ๑๐๐ ทุน  รวมทั้งมอบทุนให้นักเรียนต่างจังหวัดตามที่ขอมา และทำชื่อเสียงให้แก้โรงเรียน จัดสร้างโรงเรียนระดับประถมศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านประกอบนอก อ.นาทวี จ.สงขลา โดยตั้งชื่อโรงเรียนสร้างใหม่ว่า โรงเรียนศรีพฤฒาราม  

 

-*-*-*-*-*-*-*-

ธมฺเมน กิตฺติํ ปปฺโปติ
บุคคลย่อมได้เกียรติ
เพราะประพฤติธรรม

Follow Us