• Mahaprutaram Girls' School Alumni Association.

วิชาชีพอิสระ “ผู้สอบบัญชี”

บทความเกี่ยวกับวิชาชีพอิสระ “ผู้สอบบัญชี

 • หนึ่งในวิชาชีพอิสระที่น่าสนใจในสาขาวิชาชีพบัญชี คือ “ผู้สอบบัญชี” ผู้ที่ลงนามในรายงานการสอบบัญชีในงบการเงินของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีขอบเขตการตรวจสอบและความรับผิดชอบ  เพื่อแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งรวมทั้งการทดสอบรายการบัญชี และวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจำเป็นแล้ว  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ในการตรวจสอบบัญชีนั้น ต้องใช้ดุลยพินิจ การสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ รวมถึงการระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี
 • ความเสี่ยงที่จะไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตนั้น อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล รวมทั้งการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง เป็นต้น
 • ดังนั้นผู้สอบบัญชี ควรที่จะยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมความประพฤติ และการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชีนะคะ
 • ผู้สอบบัญชี” ควรยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในการควบคุมความประพฤติ และการดำเนินงานให้ถูกต้อง ดังนี้:-
 • ความโปร่งใส หมายถึง ภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบต่าง ๆ และมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดไว้ และไม่ปกปิดข้อเท็จจริง หรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบได้
 • ความเป็นอิสระ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลาง หรือความเที่ยงธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งความเป็นอิสระนี้ต้องเป็นที่ประจักษ์  เพื่อให้ผลงานของตนเป็นที่น่าเชื่อถือได้
 • ความเที่ยงธรรม หมายถึง การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยปราศจากความลำเอียง อคติ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคลลอื่น
 • ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ความประพฤติอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงต่อวิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบัติงานบนหลักฐานที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ ไม่อ้างหรือยินยอมให้บุคคลอื่นอ้างว่าได้ปฏิบัติงาน ถ้าไม่ได้ปฏิบัติงานจริง
 • ความรู้ความสามารถ หมายถึง การใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญในการปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ ระมัดระวังรอบคอบที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมั่นใจว่าผลงานทางวิชาชีพอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบัติงานและวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 • การรักษาความลับ หมายถึง ไม่นำข้อมูลใด ๆ ที่โดยปกติองค์กรไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น เว้นแต่กรณีที่เปิดเผยตามสิทธิหรือหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 • รวมทั้งกระทำการใด ๆ ไม่ให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี เป็นต้น

หมายเหตุ

สนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีใน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAP) ได้นะคะ

 

ขอบคุณค่ะ

นริสรา กาญจนาเพ็ญกุล

23/4/2563

ธมฺเมน กิตฺติํ ปปฺโปติ
บุคคลย่อมได้เกียรติ
เพราะประพฤติธรรม

The cart is empty

Follow Us