• Mahaprutaram Girls' School Alumni Association.

กิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา

      เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของน้อง ๆ ให้สอดคล้องกับโลกอนาคต
  ทางสมพ.ต้องการเน้นส่งเสริมทักษะให้กับเด็ก 4 ด้าน

      1. ทักษะความรู้ทางด้านอาชีพเสริมสร้างให้รุ่นน้องค้นหาความถนัดของตัวเอง และแนะแนวอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในโลกอนาคต

      2. ทักษะทางปัญญารู้จักการคิดวิเคราะห์ Critical Thinking และการสื่อสารทางบวก Positive Communication

      3. ทักษะทางสังคมความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม Responsibility Skill และการมีภาวะผู้นำ Leadership Skill

      4. ทักษะการใช้เทคโนโลยี การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล Digital Literacy

     ทั้งนี้ สมพ. พร้อมสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่น้อง ๆ ด้วยแนวทางที่ส่งเสริมทักษะชีวิตกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

       โรงเรียนของเราตั้งอยู่ติดกับวัดมหาพฤฒาราม ซึ่งวัดนี้สร้างมาตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตอนพวกเราเข้าเรียนในโรงเรียนก็มีกิจกรรมที่
  แนบแน่นไปกับพระพุทธศาสนา  ไม่ว่าจะเป็นประเพณีสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นรากเหง้าของเด็ก มพ. ที่ได้รับการอบรมจนซึมซาบถึงจิตวิญญาณของพวกเรา
  เช่น การประกาศตนเป็นพุทธมามกะ การศึกษาด้านพระพุทธศาสนาจากพระอาจารย์ของวัดมหาพฤฒาราม ฯลฯ

        ส่วนในด้านศิลปะนั้น โรงเรียน มพ. ของเรา มีชื่อเสียงอย่างมาก ในการแสดงดนตรีไทย, รำไทย, อ่านร้อยแก้ว และร้อยกรองภาษาไทย
  การแสดงที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทย และกิจกรรมเหล่านี้ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของเด็กมพ.ตลอดมา

        ดังนั้น สมาคมสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงไม่ละเลยที่จะจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรมสืบเนื่องต่อมา
  เพื่อให้สิ่งที่พวกเราได้รับการอบรมปลูกฝังสมัยเป็นเด็กนักเรียน และซึมซับอยู่ใน DNA ของพวกเรายังคงอยู่  ตลอดไป

       โดยกิจกรรม ที่เราได้ทำไปแล้ว เช่น การเทศน์ แสดงกัณฑ์ตามพระไตรปิฏก การแสดงมุทิตาจิต อำลาครูเก่าที่ เกษียณ การจัดกิจกรรม
  “ทอดน่องท่องตลาดน้อย” เพื่อเรียนรู้วิถีชุมชนอันเก่าแก่ย่านตลาดน้อย วัดมหาพฤฒารามที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนของเรา 
  และประสบความสำเร็จอย่างมาก และ คาดว่า จะมี ep.2 ตามมาเร็ว ๆ นี้ค่ะ
กิจกรรมส่งเสริมการกีฬา

       สมาคมสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีการส่งเสริมทางด้านกีฬา เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการเล่นกีฬา
  การเป็นนักกีฬาโรงเรียน และนักกีฬามืออาชีพ โดยให้การสนับสนุน คือ

       1. การแนะนำเรื่องการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

       2. การเตรียมความพร้อมในการเป็นนักกีฬามืออาชีพ โดยได้รับคำแนะนำ จากรุ่นพี่อดีตนักกีฬาทีชาติของโรงเรียน

       3. ให้คำแนะนำในการนำทักษะด้านกีฬาเพื่อขอทุนสนับสนุนการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ฝันของน้อง ๆ เป็นจริงได้

      การเป็นนักกีฬาของโรงเรียน นักกีฬามืออาชีพนั้น  นอกจากทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ยังสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง
  ครอบครัวและโรงเรียนของเราอีกด้วย

ธมฺเมน กิตฺติํ ปปฺโปติ
บุคคลย่อมได้เกียรติ
เพราะประพฤติธรรม

Follow Us